مجید حمیدی فلاحی متولد 1339 دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

برخی از سوابق مدیریتی و پژوهشی:

34 سال سابقه آموزشی و مدیریتی
12 سال بعنوان پژوهشگر برتر منطقه
18 سال سابقه مدیریت
5 سال سابقه تدریس در مراکز تربیت معلم
مشاور مدارس منطقه
عضو کمیته پژوهشی منطقه از سال 1380 تا 1387
مدرس دانشگاه های پیام نور و آزاد
مدرس مدعو دانشگاه شهید چمران اهواز