معرفی کادر مدیریتی مدرسه :

مدیر مدرسه: عبدالقادر حمیدی فلاحی

 

معاون آموزشی: مهدی طلادزفولی

معاون اجرایی: محمد امین حمیدی فلاحی